Työtaistelutiedote

Tervehdys sähköliittolainen

Poliittiset työnseisaukset laajentuvat ja täsmentyvät!

Sähköliiton tämän päivän koko uutinen löytyy linkin takaa: https://sahkoliitto.fi/ajankohtaista/sahkoliittolaiset-lakkoon-paperi-ja-elintarviketeollisuudessa/


Tämä tiedote on jatkoa viikolla 3 lähetettyyn tiedotteeseen 1/24. Asiasisältöön on lisätty uudet, viikolla 4 päätetyt työtaistelutoimet ja täsmennykset. Tiedote on suositeltavaa lukea loppuun asti.

*****

Toimet ennen työnseisausten alkamista

Tässä tiedotteessa on avattu tarkemmin työnseisausten laajuutta, rajauksia ja tiettyjä erityiskysymyksiä, joita ei välttämättä löydy julkisesta uutisoinnistamme sekä lakkoavustukseen liittyviä kysymyksiä.

Välitä tietoa myös eteenpäin, jotta muut työntekijät osaavat selvittää asiaa ja toimia ohjeiden mukaisesti. Tiedotteen kohta ”Ohjeita työseisausten laajuudesta” on laadittu yksittäisen työntekijän luettavaksi ja oman tilanteen kartoittamisen helpottamiseksi. Kyseistä tiedotteen osaa on päivitetty lisäämällä siihen uusia työnseisauskohteita koskevat tekstit.

Lakkoavustusten hakeminen

Lakkoavustusten hakemiseen liittyvä ohje on tämän tiedotteen liitteenä. Välittäkää hakuohjetta henkilöille, joita työnseisaus koskee.

Työnseisausten tarkempi ajankohta: 1.2.2024 kello 00.00 – 2.2.2024 kello 23.59 välisenä aikana alkavat vuorolistan mukaiset työvuorot.

Huomioitava, että metsäteollisuuden (kohta 1.2) ja elintarviketeollisuuden (kohta 1.3) osalta toimipaikkakohtaisia alkamis- ja päättymisaikoja.

Täsmennettyjä ohjeita työnseisauksien laajuudesta.

(19.1.2024 lähetetyn tiedotteen teksteihin lisätyt uudet kohdat punaisella korostettuna)

  1. Töissä teollisuuskohteessa?

Teollisuusliitto on ilmoittanut järjestävänsä poliittisen työnseisauksen n.700 teollisuuden toimipaikassa. Sähköliitto on osaltaan tehnyt päätöksen, että sen jäsenet, joihin noudatetaan Sähköistys- ja sähköasennusalan, Huolto- ja kunnossapitoalan, Sähköalan TES Energia-ICT-Verkosto työehtosopimusta eivät työskentele työnseisauksen aikana huolto- ja kunnossapito tai investointitöissä näillä toimipaikoilla.

Tarkistathan työtaistelua koskevat teollisuuden työpaikat ja toimipaikat linkin takaahttps://sahkoliitto.fi/wp-content/uploads/2024/01/teollisuuden_toimipaikat.pdf

  1. Töissä metsäteollisuuden toimipaikalla?

Paperiliitto on ilmoittanut järjestävänsä kahden vuorokauden mittaisen poliittisen työseisauksen useilla metsäteollisuudessa toimivien yritysten toimipaikoilla.

Tarkistathan työtaistelua koskevat metsäteollisuuden toimipaikat ja ajankohdat linkin takaahttps://sahkoliitto.fi/ajankohtaista/sahkoliittolaiset-lakkoon-paperi-ja-elintarviketeollisuudessa/

Sähköliitto on osaltaan tehnyt päätöksen, että sen jäsenet, joihin noudatetaan Sähköistys- ja sähköasennusalan, Huolto- ja kunnossapitoalan, Sähköalan TES Energia-ICT-Verkosto työehtosopimusta eivät työskentele työnseisauksen aikana huolto- ja kunnossapito tai investointitöissä näillä metsäteollisuuden toimipaikoilla.

  1. Töissä elintarviketeollisuuden toimipaikalla?

Suomen elintarviketyöläisten liitto SEL on ilmoittanut järjestävänsä poliittisen työseisauksen usealla elintarviketeollisuuden toimipaikalla.

Tarkistathan työtaistelua koskevat elintarviketeollisuuden toimipaikat ja ajankohdat linkin takaahttps://sahkoliitto.fi/ajankohtaista/sahkoliittolaiset-lakkoon-paperi-ja-elintarviketeollisuudessa/

Sähköliitto on osaltaan tehnyt päätöksen, että sen jäsenet, joihin noudatetaan Sähköistys- ja sähköasennusalan, Huolto- ja kunnossapitoalan, Sähköalan TES Energia-ICT-Verkosto työehtosopimusta eivät työskentele työnseisauksen aikana huolto- ja kunnossapito tai investointitöissä näillä elintarviketeollisuuden toimipaikoilla.

Täsmennyksiä

Jos olet alihankkijan/urakoitsijan palveluksessa edellä mainittujen kohtien 1.1, 1.2 tai 1.3 mukaisella toimipaikalla työ keskeytetään työnseisauksen ajaksi. Työnantaja voi kuitenkin osoittaa työnseisauksen ajaksi koulutusta tai työtä muista työkohteista, jotka eivät ole työnseisauksien piirissä. Työntekijän pitää olla yhteydessä työnantajaan ja pyrkiä sopimaan asiasta. Mikäli muun työn järjestäminen ei ole mahdollista, työnseisaus koskee myös sinua ja liitto maksaa lakkoavustuksen.

  1. Työhönottopaikka/varsinainen työpaikka Helsingin, Vantaan tai Espoon alueella?

Sähköliitto on ilmoittanut järjestävänsä myös toisen poliittisen työnseisauksen, joka koskee kaikkia Sähköistys- ja sähköasennusalan, Huolto- ja kunnossapitoalan, Sähköalan TES Energia-ICT-Verkosto* ja Teknisen huollon ja kunnossapidon työehtosopimuksilla tehtäviä töitä Helsingin, Vantaan ja Espoon alueilla.

Mikäli työhönottopaikkasi/varsinainen työpaikkasi sijaitsee tällä alueella, olet työnseisauksen piirissä ja työt keskeytetään työnseisauksen ajaksi riippumatta tämän työtaistelun laajuutta koskevan ohjeen kohtien 1.1, 1.2, 1.3 ja 3. sisällöstä. Liitto maksaa lakkoavustuksen työnseisauksen ajalta.

Työnseisauksen ulkopuolella ovat sähkön- ja lämmöntuotanto ja jakelu, raideliikenteessä tehtävät työt sekä Suomen Erillisverkot Oy.

* Edellisessä kappaleessa todetusta rajauksesta johtuen, Sähköalan TES Energia-ICT-Verkosto työehtosopimuksen osalta työnseisaus koskee vain tietoliikennealan töitä (ICT-ala).

  1. Työmaa/työkohde Helsingin, Vantaan tai Espoon alueella, mutta työhönottopaikkasi/varsinainen työpaikkasi sijaitsee tämän alueen ulkopuolella?

Sähköliiton ilmoittamat poliittiset työseisaukset koskevat myös Helsingin, Vantaan ja Espoon alueella sijaitsevia työmaita/työkohteita. Mikäli työskentelet tällä alueella, kyseisen työmaan/työkohteen työt keskeytetään työseisauksen ajaksi. Jos työhönottopaikkasi/varsinainen työpaikkasi kuitenkin sijaitsee alueen ulkopuolella, työnantaja voi osoittaa työnseisauksen ajaksi koulutusta tai työtä muista työkohteista, jotka eivät ole työnseisauksien piirissä. Työntekijän pitää olla yhteydessä työnantajaan ja pyrkiä sopimaan asiasta. Mikäli muun työn järjestäminen ei ole mahdollista, työnseisaus koskee myös sinua ja liitto maksaa lakkoavustuksen.


Työnseisauksen ulkopuolella ovat sähkön- ja lämmöntuotanto ja jakelu, raideliikenteessä tehtävät työt sekä Suomen Erillisverkot Oy.

*Edellisessä kappaleessa todetusta rajauksesta johtuen, Sähköalan TES Energia-ICT-Verkosto työehtosopimuksen osalta työnseisaus koskee vain tietoliikennealan töitä (ICT-ala).

  1. Caverion Suomi Oy ja Caverion Industria Oy

Caverion Suomi Oy:ssä ja Caverion Industria Oy:ssä työskenteleviä tiedotetaan tarkemmin yritysten sisäisten verkostojen kautta.

Lakkoavustus ja yleiset rajaukset

Sähköliitto maksaa poliittisiin työnseisauksiin osallistuville jäsenilleen 100 euron suuruisen lakkoavustuksen työpäivää tai työvuoroa kohti. Kymmenen (10) tunnin työvuorossa lakkoavustus on 125 euroa ja kahdentoista (12) tunnin työvuorossa 150 euroa. Lakkoavustukseen ovat oikeutettuja henkilöt, joiden jäsenyys on voimassa viimeistään lakkopäivästä alkaen.

Työnseisauksien ulkopuolella ovat hengen ja terveyden ja omaisuuden suojaamiseen liittyvät välttämättömät työt.

Huomioitavia asioita

Sähköliitto ilmoittaa lakoista työnantajalle. Työtaistelut ovat laillisia poliittisia lakkoja, joista ei neuvotella työpaikoilla ja niihin osallistuminen ei vaadi mitään ilmoituksia työpaikkatasolla.

Lakon aikana saattaa nousta esiin erilaisia kysymyksiä. Keskeisimpiä asioita on koottu Sähköliiton työtaisteluohjeeseen.

Työnantajalla ei ole oikeutta kysyä työntekijöiltä lakkoon osallistumisesta. Tästä asiasta on tehty artikkeli liiton verkkosivuille osoitteessa: https://sahkoliitto.fi/ajankohtaista/tyonantaja-ei-saa-kysya-tyontekijoilta-lakkoon-osallistumisesta/

Seuraa asiaa koskevaa tiedotusta sivuilla: https://sahkoliitto.fi/painava-syy/

*****

Mielenosoitukseen osallistuminen 1.2.2024?

Sähköliitto on edellä mainittujen työnseisausten lisäksi tehnyt järjestöpäätöksen (voimassa 1.2.2024 kello 6.00 – 2.2.2024 kello 6.00), josta on tiedotettu erillisellä uutiskirjeellä koko jäsenistöä 26.1. Mikäli yksittäistä jäsentä ei koske mikään edellä mainittu työnseisaus, mielenosoitukseen voi osallistua tämän päätöksen turvaamana, mutta päätös ei korvaa mitään aiemmin ilmoitettuja työtaistelutoimenpiteitä vaan täydentää niitä.

Jäsenelle, joka käyttää tätä vaihtoehtoa osallistuakseen mielenosoitukseen, ei makseta lakkoavustusta.

Mielenosoituksen ilmoittautumislinkki on jaettu 26.1. lähetetyssä uutiskirjeessä.

Lisätietoja soittosarjoistamme:

Työsuhdeneuvonta: 03 252 0700
Järjestämis- ja järjestötyö: 03 252 0600